Verkoopsvoorwaarden

DERMATTITUDE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

FRANCINE VAN DEN HOUTEN BVBA, met maatschappelijke zetel te Leliestraat 39, 1760 Dilbeek (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0461.038.624, en handelend onder de handelsnaam “DERMATTITUDE” (hierna aangeduid als “DERMATTITUDE”).

Tel: 02/414.71.64 – 0475/49.41.95 – E-mail: [email protected].

2. TOEPASSING EN AANVAARDEN VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

2.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de “AVV”) zijn van toepassing op elke offerte van DERMATTITUDE aan elke natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden (de “Consument”).

2.2. DERMATTITUDE levert producten en diensten uitsluitend in België en heeft het recht elk levering die dient te gebeuren op een adres in een ander land te weigeren.

2.3. Teneinde een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient de bestelling door uw ouders of uw wettelijke voogd geplaats te worden. DERMATTITUDE heeft het recht elke bestelling te weigeren waarvan DERMATTITUDE vaststelt dat zij door een minderjarige werd geplaatst.

2.4. Elke bestelling – die online op de website www.dermattitude.be (de “Website”) van DERMATTITUDE wordt geplaatst – impliceert voorafgaande kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding van deze AVV. De AVV kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. Geen enkele bestelling kan worden gevalideerd zonder dat het betrokken veld is aangevinkt.

2.5. De Website is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Bij uw eerste bezoek, kunt u uw keuze maken of kunt u klikken op een taal die rechtsboven op de homepage van de Website staat aangegeven. De taal die u kiest zal ook de taal zijn die gebruikt wordt voor transacties en communicatie met DERMATTITUDE.

2.6. In het geval dat naast deze AVV ook bijzondere voorwaarden van DERMATTITUDE van toepassing zijn, gelden bovenstaande bepalingen eveneens voor deze bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de AVV en voornoemde bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2.7. DERMATTITUDE behoudt zich het recht voor om de AVV te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of bij te werken. De huidige versie van deze AVV zal op de Website worden geplaatst vanaf de datum waarop eventuele wijzigingen van kracht worden. In ieder geval zijn de versie van de AVV die van kracht is op het moment van uw bestelling van toepassing op uw bestelling.

3. OFFERTES EN BESTELLINGEN

3.1. DERMATTITUDE vermeldt, desgevallend, uitdrukkelijk in haar offerte elke beperkte geldigheidsduur of bepaalde voorwaarden die van toepassing op zulke offerte zijn.

3.2. De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de dag en op het exacte tijdstip waarop u de Website raadpleegt. DERMATTITUDE verbindt zich ertoe om al haar beschikbare middelen te gebruiken om uw bestellingen uit te voeren. DERMATTITUDE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet beschikbaar is als onderwerp van een bevestigde bestelling, wordt u per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van de volledige of gedeeltelijke annulering van uw bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt gemeld wanneer het bedrag van uw bestelling reeds op uw bankrekening is gedebiteerd, zal de terugbetaling binnen de kortst mogelijke termijn na de datum van annulering van uw bestelling plaatsvinden.

3.3. DERMATTITUDE geeft altijd een authentieke beschrijving van de producten, evenals haar aanbiedingen en bestelprocedure. De afbeeldingen op de Website hebben echter geen contractuele waarde. DERMATTITUDE is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen of in de bestelprocedure. DERMATTITUDE verbindt zich er echter toe om, voor zover mogelijk en binnen de grenzen van haar bevoegdheden, eventuele fouten die haar schriftelijk worden meegedeeld, zo snel mogelijk te corrigeren. Indien het geleverde product niet voldoet aan de specificaties op de afleveringsbon, kunt u het op de in artikel 6.4 beschreven wijze retourneren.

3.4. Om een product te kopen, voegt u het eenvoudigweg toe aan uw winkelwagen. Voer vervolgens uw contact- en facturatiegegevens in. Kies uw leveringsmethode. In de laatste stap van het proces wordt een overzichtspagina weergegeven, u accepteert de AVV en u bevestigt uw betaling door op de betrokken bestelknop te klikken. Uw aankoop is definitief wanneer u deze stappen hebt voltooid. DERMATTITUDE stuurt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

3.5. Bijzonder voorwaarden voor het bestellen en aankopen van producten van DR. BAUMANN COSMETIC. DERMATTITUDE is een officiële “DR. BAUMANN Specialiste”. Als zodanig is DERMATTITUDE gemachtigd om producten van DR. BAUMANN COSMETIC te verkopen.

3.5.1. Zonder het algemeen karakter van deze AVV te beperken, kunnen de producten van DR. BAUMANN COSMETIC niet worden besteld en verkocht tenzij u vooraf persoonlijk op de hoogte bent gebracht van de kenmerken, bijzondere specificiteit en gebruiksvoorwaarden van de producten van DR. BAUMANN COSMETIC (hierna het “Persoonlijk Advies”). Het Persoonlijk Advies is gratis en kan, op afspraak, in het schoonheidsinstituut of telefonisch of online plaatsvinden.

3.5.2. Om uw Persoonlijk Advies te boeken, de offertes voor de producten van DR. BAUMANN COSMETIC te raadplegen en om deze te kunnen bestellen, moet u een gebruikersaccount aanmaken op de Website, welke door DERMATTITUDE goedgekeurd moet worden. In voorkomend geval, worden bepaalde persoonsgegevens over u door DERMATTITUDE verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de Privacy Policy (https://dermattitude.be/privacy-policy/).

3.5.3. Het Persoonlijk Advies laat de toepassing van artikel 7, in het bijzonder (maar zonder beperking) van artikel 7.1, onverlet.

4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. DERMATTITUDE behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen. In ieder geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs die van toepassing is op het moment van uw bestelling.

4.2. De prijzen worden op de Website vermeld in euro (EUR), en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet, in voorkomend geval, de deelname in de kosten van transport en verzending, die apart wordt vermeld.

4.3. Betaling kan enkel op de Website gebeuren met behulp van de daar aanwezige betalingsmodules, d.w.z.: BANCONTACT.

4.4. Als u de transactie met een debetkaart betaalt, is uw bestelling niet volledig en is het contract tussen u en DERMATTITUDE pas definitief wanneer DERMATTITUDE het akkoord van de kaartuitgever heeft ontvangen. DERMATTITUDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling die te wijten zijn aan het weigeren van uw kaartuitgever om uw betaling uit te voeren. Bestellingen die niet vergezeld gaan van een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of verwerkt.

4.5. DERMATITUDE behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te annuleren of te weigeren in geval van een bestaand geschil.

4.6. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over Internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “hangslot” in de onderste statusbalk van uw browser.

5. LEVEREN EN UITVOEREN

5.1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u opgeeft bij de online bestelling volgens de daar vermelde modaliteiten. Alle informatie die u verstrekt bij de bestelling is bindend. DERMATTITUDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België, met uitzondering van een postbus.

5.2. De volgende leveringswijzen zijn beschikbaar: (i) standaard: afhaling in het schoonheidsinstituut op afspraak of (ii) levering op het leveringsadres (thuis, werkplaats, enz.).

Het afhalen in het schoonheidsinstituut is kosteloos. De verzendkosten naar het leveringsadres bedragen 6,70 EUR (of geldig tarief van postdienstverlening op het moment van de bestelling).

5.3. De leveringstermijn ligt tussen 1 en 30 werkdagen. DERMATTITUDE stelt alles in het werk opdat de producten die in voorraad zijn u binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres.

Indien DERMATTITUDE niet tijdig kan leveren, verwittigt DERMATTITUDE u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als DERMATTITUDE dat niet doet, kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In voorkomend geval, betaalt DERMATTITUDE u uiterlijk binnen 30 dagen na annulering terug.

5.4. Leveringen door DERMATTITUDE zijn op haar risico. De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is te uwer laste zodra de producten geleverd zijn. Als u DERMATTITUDE echter de producten terugzendt binnen de veertien (14) werkdagen na aankoop in overstemming met artikel 8, bent u verantwoordelijk voor het transport.

5.5. Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. DERMATTITUDE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender ander persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een afhaalbewijs afgeleverd. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende op de afhaalbewijs aangegeven periode voor u beschikbaar. Na deze termijn kunt u de producten niet meer afhalen en behoudt DERMATTITUDE zich het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.

5.6. Indien u gekozen hebt om uw producten op te halen in het schoonheidsinstituut, wordt u verwittigd zodra uw producten beschikbaar zijn. De producten blijven voor u beschikbaar gedurende veertien (14) werkdagen na terbeschikkingstelling. Na deze termijn kunt u deze niet meer afhalen en behoudt DERMATTITUDE zich het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande en indien de producten nog beschikbaar zijn, kunt u contact opnemen met DERMATTITUDE om een nieuwe levering te regelen, op uw eigen kosten.

5.7. DERMATTITUDE wijst elke aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder aangewezen door de onderneming. In dat geval is de aansprakelijkheid van DERMATTITUDE beperkt tot maximaal de waarde van die producten waarvan kan worden aangetoond dat u ze niet hebt ontvangen of ze niet hebt ontvangen binnen de termijn zoals voorzien in artikel 5.3, en voor zover u hiervan niet geïnformeerd werd voorafgaand aan uw aankoop.

6. CONFORMITEIT

6.1. DERMATTITUDE garandeert dat de producten overeenstemmen met uw bestelling en dat zij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdende met de bijzondere kenmerken van het product. DERMATTITUDE garandeert u eveneens dat de producten conform zijn aan de regelgeving zoals deze van toepassing is op het tijdstip van uw bestelling.

6.2. U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde producten overeenstemmen met uw bestelling. Een klacht voor zichtbare gebreken en ontbrekende producten moet per e-mail aan [email protected] ten laatste vijf (5) dagen na het leveren. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van vijf (5) dagen na de levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegen zichtbare gebreken en ontbrekende producten. De klachten voor gebrek zijn slechts ontvankelijk en gegrond op voorwaarde dat u de producten niet hebt gebruikt of op een andere wijze hebt beschadigd. DERMATTITUDE geeft u aan welke stappen u moet volgen om de producten terug te bezorgen. In elk geval kan het eventueel terugzenden van de producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van DERMATTITUDE.

6.3. U geniet eveneens van de wettelijke garantie van twee (2) jaar voor verborgen gebreken op de geleverde producten. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van Overmacht (zoals hierna gedefinieerd), aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail aan [email protected] worden ingediend, en dit ten laatste twee (2) maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. DERMATTITUDE geeft u aan welke stappen u moet volgen om de producten terug te bezorgen. In elk geval kan het eventueel terugzenden van de producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van DERMATTITUDE. Conform artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes (6) maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij DERMATTITUDE het tegendeel kan bewijzen. Na zes (6) maanden, zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

6.4. Als een geleverd product niet beantwoordt aan uw bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in artikel 6.2 werd gevolgd, verbindt DERMATTITUDE zich ertoe het product te vervangen. Indien het vervangen niet mogelijk of disproportioneel is, verbindt DERMATTITUDE zich ertoe u alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DERMATTITUDE

7.1. DERMATTITUDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg zouden kunnen zijn van oneigenlijk gebruik van de producten. In dit verband, verbindt u zich ertoe (i) de kennisgeving van de fabrikant op of in de verpakking van het product die de informatie bevat die u moet respecteren, aandachtig te lezen, en/of (ii) het resultaat van uw Persoonlijke Advies na te leven. Ook kan DERMATTITUDE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. DERMATTITUDE is niet de fabrikant van de (schoonheids-)producten die op de Website te koop worden aangeboden. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, aanvaardt DERMATTITUDE geen aansprakelijkheid voor ongewenste reacties en/of resultaten die het gevolg zijn van het gebruiken van de producten of van het misbruik van de producten.

7.2. DERMATITUDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of nadeel die inherent is aan het gebruiken van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

7.3. DERMATTITUDE is slechts aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door de opzettelijke fout of fraude door DERMATTITUDE. DERMATTITUDE is enkel aansprakelijk voor directe schade, exclusief eventuele indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot,

gevolgschade en schade aan derden. DERMATTITUDE is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot eender welke verplichting in geval van Overmacht.

7.4. In het geval dat DERMATTITUDE aansprakelijk wordt gesteld voor welke schade dan ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur voor uw bestelling, en ten hoogste tot het gedeelte van de bestelling waarvoor DERMATTITUDE aansprakelijk wordt gesteld.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1. U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van veertien (14) dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met artikel 5.5, fysiek bezit neemt van het product.

8.2. U dient DERMATTITUDE van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn vermeld in artikel 8.1 is verstreken. Hiervoor moet u contact met DERMATTITUDE opnemen via de rubriek “Contact” op de Website.

8.3. DERMATTITUDE betaalt u de ontvangen betalingen terug, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten. Het terugbetalen wordt verricht met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze, zoals het verzenden van een geschenkkaart of de betaling in cash in het schoonheidsinstituut. DERMATTITUDE is er niet toe gehouden de bijkomende kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste (het afhalen in het schoonheidsinstituut). Het terugbetalen zal zo snel mogelijk na ontvangst van de producten plaatsvinden, of totdat u het bewijs van verzending van de producten heeft verzonden, waarbij de eerste datum in aanmerking wordt genomen.

8.4. Nadat u DERMATTITUDE op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroepen, kunt u de producten terugbrengen naar het schoonheidsinstituut, of deze terug te sturen op uw kosten, binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen van de kennisgeving van uw beslissing tot, herroeping van de bestelling. Na deze termijn van veertien (14) dagen, kan DERMATTITUDE de teruggave niet meer aanvaarden.

8.5. De producten moeten worden geretourneerd in nieuwe staat, in hun originele verpakking en in perfecte staat, inclusief maar niet beperkt tot de meegeleverde monsters en eventuele gebruiksaanwijzingen, vergezeld van de leveringsbon en, desgevallend, het retourdocument dat door DERMATTITUDE wordt verstuurd. DERMATTITUDE is niet verplicht om parfums en (schoonheids-)producten waarvan de verpakking is geopend terug te nemen. Om hygiënische redenen, neemt DERMATTITUDE geen make-up producten noch ongezegelde producten terug.

8.6. Producten die buiten de termijn van veertien (14) dagen en/of in strijd met artikel 8.5 worden geretourneerd, alsmede de teruggaven waarvoor de procedure van huidig artikel 8 niet in acht is genomen, worden niet geaccepteerd en worden niet terugbetaald. In geval van duidelijk beledigende en herhaaldelijke retourzendingen, behoudt DERMATTITUDE zich het recht voor om elke volgende bestelling te weigeren.

8.7. U kunt uw herroepingsrecht eveneens na de bestelling uitoefenen volgens de procedure van artikelen 8.2 en 8.3. In dit geval vindt het terugbetalen plaats binnen veertien (14) dagen na de datum van annulering van de bestelling. DERMATTITUDE stuurt u een e-mail om u te informeren over de ontvangst van de annulering en het indienen van een aanvraag tot terugbetaling.

9. OVERMACHT

9.1. DERMATTITUDE is niet verplicht haar contractuele verplichtingen onder deze AVV na te komen indien zich een geval van Overmacht voordoet. In voorkomend geval, kan DERMATTITUDE haar verplichtingen voor de duur van de Overmacht opschorten of de overeenkomst definitief beëindigen.

9.2. Onder “Overmacht” wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van DERMATTITUDE valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke oorzaak zoals natuurramp, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, economische sancties, brand, overstroming, zware weersomstandigheden, explosie, epidemie, terrorisme, arbeidsconflict, staking, staking van de werkgever of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, alsook elke omstandigheid die de normale productie, verzending of transport van de producten verhindert, en andere gelijkaardige situaties die DERMATTITUDE, haar onderaannemers, haar eigen leveranciers of haar vervoerders kunnen beïnvloeden.

10. PRIVACY EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw bestelling wordt verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy (https://dermattitude.be/privacy-policy/), die toegankelijk is op de Website en integraal deel uitmaakt van deze AVV. In het algemeen, bevat en beschrijft de Privacy Policy het beleid van DERMATTITUDE inzake privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. DERMATTITUDE verleent u het recht om de Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, in overeenstemming met deze AVV. U kunt de Website niet voor andere doeleinden gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve en/of frauduleuze doeleinden.

11.2. De Website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databases, structuren, lay-out en alle andere gegevens en elementen van de Website zijn beschermd door intellectuele en/of andere (eigendoms-)rechten. Toegang tot en het gebruiken van de Website geeft u geen rechten of aanspraken op enig deel van de Website en kan niet worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms-)rechten.

11.3. U kunt de Website (of een deel ervan) niet reproduceren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen of anderszins exploiteren, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DERMATTITUDE.

12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

12.1. Natuurlijk hoopt DERMATTITUDE haar klanten altijd volledig tevreden te stellen. Mocht u echter klachten hebben over de producten of diensten, aarzel dan niet om contact met DERMATTITUDE op te nemen per e-mail aan [email protected] of via het contactformulier op de Website.

12.2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op zijn beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken op http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

12.3. Als u een probleem heeft met betrekking tot een aankoop op de Website, kunt u – via deze link http://ec.europa.eu/odr/ – een klacht in te dienen bij de Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Unie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

12.4. De contracten die DERMATTITUDE met haar klanten sluiten worden, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend beheerst door het Belgische recht en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien om redenen van internationaal recht enig ander recht van toepassing is, wordt voor de interpretatie van deze AVV in de eerste plaats verwezen naar de Belgische wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

Laatste update: november 2020.