Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DERMATTITUDE WEBSITE

1. EIGENDOM VAN DE WEBSITE 

FRANCINE VAN DEN HOUTEN BVBA, met maatschappelijke zetel te Leliestraat 39, 1702 Dilbeek (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0461.038.624, en handelend onder de handelsnaam “DERMATTITUDE” (hierna aangeduid als “DERMATTITUDE”) bezit en exploiteert de website www.dermattitude.be (de “Website”). 

Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en met de Privacy Policy (https://dermattitude.be/privacy-policy/). Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de Privacy Policy, mag u de Website niet gebruiken. Bijgevolg nodigt DERMATTITUDE elke gebruiker om deze Gebruiksvoorwaarden (alsook de Privacy Policy) zorgvuldig te lezen vooraleer hij/zij de Website gebruikt.

Het bestellen en aankopen van producten online op de Website zijn onderworpen aan de DERMATTITUDE Algemene Verkoopsvoorwaarden (https://dermattitude.be/verkoopsvoorwaarden/).

DERMATTITUDE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U verbindt zich ertoe om de Gebruiksvoorwaarden, die gepubliceerd en toegankelijk zijn op de Website regelmatig te raadplegen. Bij de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, zal DERMATTITUDE de rechtmatige belangen van de gebruikers in overweging nemen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website en zijn inhoud – daarin begrepen, maar niet beperkt tot, de teksten, commentaren, software, grafieken, illustraties, afbeeldingen, foto’s logo’s, iconen, de merknamen en productnamen – komen uitsluitend toe aan DERMATTITUDE en diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele en andere eigendomsrechten – daarin begrepen auteursrechten, rechten op databanken, verzamelwerken en tekeningen, octrooien, merken, al dan niet geregistreerd, overal ter wereld. Het is verboden om ze te kopiëren, reproduceren, verspreiden, gebruiken, aanpassen of vertalen, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DERMATTITUDE. Deze Gebruiksvoorwaarden creëert geen enkele licentie van octrooi, auteursrecht, merkenrecht of eender welk intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de gebruikers.

3. LINKS NAAR DERDEN

Voor het gemak van de gebruiker, kan de Website links naar websites van derde partijen bevatten. Indien u besluit om deze links te gebruiken, verlaat u de Website. DERMATTITUDE heeft geen enkele controle over de inhoud van zulke websites en kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun inhoud, hun werking of hun privacy-beleid. Als u besluit om een website van derden te bezoeken die aan de Website zijn gekoppeld, doet u dat geheel op eigen risico.

4.DISCLAIMER 

Hoewel DERMATTITUDE ernaar streeft om accurate informatie met betrekking tot de Website te verstrekken, aanvaardt DERMATTITUDE geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, accuraatheid, snelheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud van de Website, alsook storingen in netwerken (kabel, internet of andere relevante netwerken), hardware of software, ongeacht de aard ervan. Tevens aanvaardt DERMATTITUDE geen verantwoordelijkheid met betrekking tot andere problemen die verband houden met het functioneren van het netwerk, en vergissingen bij het invoeren of verwerken van bepaalde gegevens, behoudens ingeval van grove of opzettelijke fout van DERMATTITUDE. De Website wordt verstrekt “ALS ZODANIG” en gebruik ervan door de gebruikers is op hun eigen risico. DERMATTITUDE biedt tevens geen enkele garantie omtrent de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruiken van de Website of over de verkregen gegevens via deze laatste. DERMATTITUDE kan ook niet garanderen dat de Website zonder onderbrekingen of fouten zullen werken. In het bijzonder, kan de Website tijdelijk worden onderbroken door onderhoud, updates of technische verbeteringen.

In de mate dat DERMATTITUDE de Website gratis levert, (i) is elke aansprakelijkheid van DERMATTITUDE voor nalatigheid of schending van huidige Gebruiksvoorwaarden uitgesloten en (ii) NIETTEGENSTAANDE ELKE TEGENSTRIJDIGE BEPALING IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DERMATTITUDE TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER – ZOWEL CONTRACTUEEL ALS EXTRACONTRACTUEEL OF ANDERE – MET INBEGRIP VAN ALLE DIRECTE SCHADE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN GEDRAGEN DOOR DERMATTITUDE TIJDENS HET UITVOEREN VAN HAAR VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING, MET BETREKKING TOT DE TERBESCHIKKINGSTELLING EN HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, EEN BEDRAG GELIJK AAN 1 EUR (ÉÉN EURO) OVERSTIJGEN.

5. PRIVACY EN  VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van het gebruiken van de Website, kan DERMATTITUDE persoonsgegevens over de gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Privacy Policy beschikbaar op https://dermattitude.be/privacy-policy/. De Privacy Policy legt uit hoe DERMATTITUDE bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt bij het gebruiken van de Website. Door de toegang tot en het gebruiken van de Website, erkent de gebruiker dat hij/zij de Privacy Policy heeft gelezen en verklaart dat hij/zij deze heeft aanvaard.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige Gebruiksvoorwaarden, de Website en/of latere handelingen die eruit kunnen voortspruiten, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met wat voorafgaat zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel behoren, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek van economisch recht.

7. CONTACT 

Voor alle vragen met betrekking tot de Website of deze Gebruiksvoorwaarden of in het geval dat u problemen zou ondervinden bij het gebruiken van de Website, kunt u contact opnemen met DERMATTITUDE per e-mail aan [email protected] of via het contactformulier op de Website.

Laatste update: november 2020.